Algemene voorwaarden

 

 1. Verkoper

GalleryFabrics/MonDepot is eigendom van Veys Bedrijfskleding bvba met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 1 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0424.842.677, RPR Antwerpen.  Het BTW nummer is BE 0424.842.677.

 1. Toepassing

Elke geplaatste bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 1. Prijzen

De prijzen op onze website staan vermeld in euro, zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling moet verzonden worden. Prijzen van verzending zijn terug te vinden onder 'Verzending'.  Prijzen kunnen steeds wijzigen.

 1. Bestelling

Na het plaatsen van je bestelling krijg je een automatisch gegenereerde email met de bevestiging van je bestelling. Indien een artikel toch niet meer voorradig is krijg je hiervan binnen de twee werkdagen bericht. Bestellingen kunnen enkel via de webshop geplaatst worden. Er worden geen bestellingen of wijzigingen aan online geplaatste bestellingen aanvaard via email, facebook, of andere media.

 1. Betaling

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden. 

 1. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, info betreffende gewicht, afmetingen, kleuren enz... op www.mondepot.be gelden slechts bij benadering. Ze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op foto kunnen in zekere mate afwijken van de werkelijkheid en de weergave bij u thuis kan afhangen van de kwaliteit van het gebruikte beeldscherm.

 1. Levering

Na betalingsontvangst wordt uw pakje binnen de twee werkdagen verstuurd.  Opgelet, bij betaling via overschrijving kan het enkele dagen duren voor het bedrag op onze rekening staat.  Alle pakketten worden door ons verstuurd via Bpost.  Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op twee à drie dagen, dit is louter indicatief, niet bindend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen ten gevolge van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of andere omstandigheden bij Bpost.   Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop of tot een betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper.

 1. Terugsturen

Je hebt het recht om af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren, zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen de 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten, terugsturen naar GalleryFabrics/MonDepot, Lange Lobroekstraat 1, 2060 Antwerpen, België. Het aankoopbedrag (zonder verzendkosten) wordt teruggestort zodra we de artikelen terug in ons bezit hebben. Het retourneren van meterwaren is slechts mogelijk vanaf een minimum lengte van één meter. Goederen die speciaal voor de koper besteld werden, kunnen niet teruggestuurd worden.

 1. Klachten

Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden via [email protected] Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper, dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer, tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Risico van verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending door Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk blijft.

 1. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper akkoord met het verwerken en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, de levering en het opmaken van de factuur, de administratie van het klantenbestand, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant hiervoor uitdrukkelijk zijn of haar akkoord gegeven heeft tijdens het bestelproces. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

GalleryFabrics/MonDepot behoudt zich het recht ten allen tijde en zonder te verwittigen de voorwaarden te wijzigen.

GalleryFabrics/MonDepot is eigendom van Veys Bedrijfskleding bvba (www.veysbedrijfskleding.be)